Medezeggenschapsraad


Hierbij is informatie over de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Pioniers te vinden.
 
Wat houdt een medezeggenschapsraad in?
 
De medezeggenschapsraad (hierna: de MR) is een beleidsorgaan. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen tracht te bereiken. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Kortom, de MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. De directeur van onze school woont de vergaderingen van de MR (deels) bij en op deze manier is de raad een klankbord voor de directie.
 
Wie nemen deel aan de MR?
 
De MR bestaat uit twee geledingen: het personeel en de ouders. Beide geledingen zijn even groot en ze hebben een gezamenlijk belang. Een lid van de MR heeft op grond van het medezeggenschaps-reglement een zittingsduur van drie jaar.
 
Wanneer een ouder in de MR zit, mag diegene in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar de ouder kan wel zaken waar zorgen of ideeën over zijn op de agenda laten zetten.
 
Wat wordt in de MR besproken?
 
Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar een ouder instemmingsrecht over hebt zijn:
 
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies uitbrengen.
 
Denk bijvoorbeeld aan:

Contactgegevens Medezeggenschapsraad:
Voor suggesties en vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad, Robin Kroonenberg.
E-mail: mr@obsdepioniers.nl